Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, orderbevestigin­gen, facturen, etc. Afwijkende afspraken zijn uitsluitend van toepassing indien deze schrifte­lijk overeengeko­men zijn.

Indien de wederpartij van van deze voorwaarden afwijkende algemene voorwaarden gebruik maakt, dan gelden deze voorwaarden, waarbij partijen nu reeds vaststellen dat naar deze voorwaarden het eerste werd verwezen en de wederpartij afstand doet van toepasselijkheid van haar eigen voorwaar­den.

ARTIKEL 2: OFFERTE

Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, zowel wat betreft de prijsopgave, de toegezegde details zoals gewicht, maat en kleur, vermel­dingen in catalogi, prijslijsten, tekeningen, foto’s e.d. en binden ons pas als wij niet onverwijld na de aanvaarding het aanbod herroepen hebben.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Wij hebben het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De wederpartij verstrekt alle gegevens tijdig, bij niet tijdige verstrekking hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. de extra kosten in rekening te brengen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade indien wij zijn uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De wederpartij vrijwaart ons van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan ons toerekenbaar is.

ARTIKEL 4: HONORARIUM

Partijen kunnen een vast honorarium overeenkomen, indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium vastgesteld worden op grond van werkelijk bestede uren volgens onze gebruikelijke uurtarieven, welk volledig tarief ook geldt voor reistijd.

Wij mogen het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel de verwachte hoeveelheid werk, in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat dat van ons in alle redelijkheid niet mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijke overeengekomen honorarium.

ARTIKEL 5: LEVERING

De op de orderbevestiging vermelde levertijd zal zoveel mogelijk worden nagekomen, doch geldt als een richtlijn, daar ook wij afhankelijk zijn van levering van derden.

De genoemde leveringstermijn is derhalve niet fataal en de wederpartij heeft pas enige actiebevoegdheid nadat zij ons na het verstrijken van de op de orderbevestiging vermelde levertijd bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld om te leveren binnen een redelijke termijn.

Levering kan plaatsvinden doordat de wederpartij de roerende zaken op ons bedrijf komt afhalen, dan wel doordat wij de roerende zaken bij de wederpartij bezorgen.

Indien wij de roerende zaken bezorgen, dient de wederpartij te zorgen dat de plaats waar bezorgd moet worden goed bereikbaar is en op de meest eenvoudige wijze gelost kan worden.

Vanaf het moment dat de zaken zich bevinden onder de wederpar­tij, komen deze zaken voor zijn rekening en risico en dient de wederpartij zich daar zonodig voor te verzekeren, ook al rust er nog een eigendomsvoorbehoud op.

Indien er gerede twijfel bestaat dat de wederpartij tijdig (gehele) betaling zal verrichten, zijn wij bevoegd de levering op te schorten, totdat zekerheid omtrent de betaling is verschaft. De kosten van deze opslag komen geheel voor rekening van de wederpartij. Indien zijdens ons werkzaamheden bij de wederpartij verricht dienen te worden, dient de wederpartij ervoor te zorgen dat tijdens deze werkzaamhe­den aanwezig en gratis beschikbaar is elektra (220 Volt en 25 Ampère) en een watertappunt.

De kosten van verpakking komen voor onze rekening, evenals de vervoerskos­ten, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken.

ARTIKEL 6: OVERMACHT

Indien wij niet kunnen presteren tengevolge van een ons niet toe te rekenen omstandigheid, hebben wij het recht oftewel ontbin­ding van deze overeenkomst in te roepen zonder dat wij jegens de wederpartij schade­plichtig zijn, dan wel aan de wederpartij aan te zeggen dat wij alsnog de overeenkomst nakomen, zij het onder andere voorwaarden, in welk geval de wederpartij een maand de tijd heeft de nieuwe voorwaarden te weigeren en de oorspronke­lijke overeenkomst te ontbinden zonder dat wij schadeplichtig worden. Ook bij overmacht – nadat wij reeds gedeeltelijk geleverd hebben -geldt het bovenstaande voor het restant van het overeengekomene.

Als overmacht worden in ieder geval beschouwd de navolgende gebeurtenis­sen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, water­schade, overstroming, werkstaking, bedrijfs­bezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheids­maatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in levering van energie, alles zowel in het bedrijf van ons als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden, interesten e.d. welke mochten ontstaan als gevolg van daden en/of nalatig­heden van de wederpar­tij, diens ondergeschikten, dan wel personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, welke gevolgen hebben voor de door ons geleverde producten.

Indien wij aansprakelijk mochten zijn voor schade dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde en in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van onze verzekeraar indien wij voor het risico verzekerd blijken te zijn.

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door ons geleverde zaken blijven ons volledig eigendom totdat de wederpartij de zaak in het geheel heeft betaald inclusief eventuele kosten.

Bij niet betaling door de wederpartij hebben wij, na aangeteken­de sommatie om alsnog binnen een week aan alle financiële verplichtingen te voldoen, het recht de zaken terug te halen bij de wederpartij, die ons daartoe in de gelegenheid moet stellen op straffe van een dwangsom van € 250,– voor iedere dag dat de wederpartij weigert de zaken aan ons af te geven.

ARTIKEL 9: BETALING

Betaling geschiedt uitsluitend à contant, tenzij wij op de orderbevesti­ging een andere regeling zijn overeengekomen.

Indien een betalingstermijn is toegestaan, dient betaling te geschie­den binnen veertien dagen na levering op een van onze bankrekeningen.

Bij niet tijdige betaling door de wederpartij is deze vanaf factuurdatum zonder sommatie of ingebrekestelling 2% rente per maand verschuldigd.

Indien betaling na afloop van de overeengekomen betalingstermijn niet verricht is, zijn vanaf dat moment zonder sommatie of ingebrekestelling alle redelijke buitengerechtelijke kosten gemaakt door onszelf of door derden voor ons gemaakt, voor rekening van de wederpartij.

Bij inschakeling van een advocaat worden die buitengerechtelijke incasso­kosten redelijk geacht die berekend zijn conform de door de kantonrechter gehanteerde staffel oftewel het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

ARTIKEL 10: REKLAMES

Indien de wederpartij klachten heeft, dient zij deze binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing schriftelijk bij aangetekend schrijven aan ons te melden, derhalve niet aan tussenpersonen, wederverkopers, vertegenwoordigers, e.d.

ARTIKEL 11: OPZEGGING

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

Zegt de wederpartij op, dan hebben wij recht op compensatie wegens bezettingsverlies en gederfde winst, terwijl de wederpartij alsdan eveneens gehouden is tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

ARTIKEL 12: GEHEIMHOUDING

Indien de wederpartij als gevolg van leveringen kennis neemt van vertrou­welijke, geheime informatie over ons, dient de wederpar­tij strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen en is de wederpartij volledig schade­plichtig bij schending hiervan.

ARTIKEL 13: INTELLECTUELE EIGENDOM, AUTEURSRECHTEN, MONSTERS EN MODELLEN

Wij behouden rechten en bevoegdheden die ons toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door ons verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door deze zonder voorafgaande toestemming van ons worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Wordt aan de wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt.

Bij een opdracht terzake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

ARTIKEL 14: VEILIGHEID

De door/voor ons geplaatste steigers mogen zonder schriftelijke goedkeuring onzerzijds niet door derden worden betreden.

ARTIKEL 15: KOSTEN ANDERS DAN BIJ WANBETALING

Indien zijdens ons buitengerechtelijke kosten dienen te worden gemaakt ter juiste nakoming van deze overeenkomst door de wederpartij, anders dan bij wanbetaling van de overeengekomen som, kunnen wij alle redelijke buitenge­rechtelijke kosten bij de wederpartij in rekening brengen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTER

Op deze overeenkomst is uitdrukkelijk Nederlands Recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Geschillen worden, indien wij dat wensen, door de Nederlandse rechter in het arrondissement Maastricht berecht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Een en ander geschiedt met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag en eventuele (toekomstige) andersluidende Nationale of Europese wet- en regelgeving inzake koop roerende lichamelijke zaken.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van Crijns Asbestsanering B.V.

BEN JE ER KLAAR VOOR?

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET ONS OP, OF GEEF ONS JE MENING!

Copyright © Designed by Designkru. & Developed by Movaworks. All Rights Reserved.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram